OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA:

 • Przejęcie nieruchomości w zarządzanie;

 • Doradztwo w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości;

 • Przedstawianie i analiza ofert na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości, prowadzenie negocjacji, zatwierdzanie kosztorysów;

 • Podpisywanie, zmiany i rozwiązywanie umów na dostawy, roboty lub usługi na podstawie przeanalizowanych ofert;

 • Podpisywanie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;

 • Reprezentacja wspólnoty przed osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji publicznej, bankami itp. – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

 • Przygotowywanie i obsługa zebrań członków wspólnoty;

 • Zapewnienie mieszkańcom dostępu do e-kartoteki

OBSŁUGA PRAWNO-KSIĘGOWA:

 • Prowadzenie księgowości dla wspólnoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Sporządzanie lub zlecanie sporządzenia dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym również przygotowywanie projektów planów gospodarczych oraz rocznych sprawozdań finansowych;

 • Prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej, kosztów mediów i kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej – poprzez założony dla wspólnoty rachunek bankowy;

 • Zwiększanie środków finansowych wspólnoty poprzez regularne zakładanie krótko lub długoterminowych lokat bankowych;

 • Regulowanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od wspólnoty;

 • Współpraca z kancelarią prawną w zakresie spraw cywilnych i karnych dotyczących nieruchomości (koszty zarządzania nieruchomością nie obejmują obsługi prawnej, która rozliczana jest osobno)

OBSŁUGA TECHNICZNA:

 • Prowadzenie wymaganej przez prawo budowlane dokumentacji: książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości;

 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, a także kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku oraz odbiór prac remontowych;

 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

 • Zapewnianie dostaw mediów: energii elektrycznej, CO, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;

 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali.